Käyttöehdot (Suomeksi) ↓
Terms of Use (In English) ↓
Villkor (På Svenska) ↓

Epassi logo color RGB small

Epassi-palvelun käyttöehdot 

Voimassa 30.6.2021 alkaen 
 
Palveluntarjoajat 

ePassi Payments Oy, (Y-tunnus 2241007-8), jäljempänä myös ”Epassi 
Pohjoinen Rautatiekatu 25, 00100 Helsinki 
info@epassi.fi 
www.epassi.fi 

ePassi Clearing Oy, (Y-tunnus 2872241-9), jäljempänä myös ”Clearing 
Pohjoinen Rautatiekatu 25, 00100 Helsinki 
info@epassi.fi 
www.epassi.fi 

 
Asiakaspalvelun yhteystiedot, jäljempänä “Asiakaspalvelu”: 
 
Sähköposti: info@epassi.fi 
Puhelinpalvelu 0200 69 000 
Asiakastuki palvelee puhelimitse: ma-to klo 9.00 - 16.30 sekä pe klo 9.00 - 15.30. Pyhinä suljettu. 
Puhelun hinta 1,75 € + pvm (mvm) 

Asiakaspalvelun kanssa viestintä on mahdollista suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi yllä kuvatuin viestintävälinein. Sinulla on aina oikeus saada kaikki tämän sopimuksen tiedot kirjallisesti sopimussuhteen aikana tilaamalla ne Asiakaspalvelusta suomeksi. 

 

Määritelmät 
 
Palveluntarjoajalla tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä, joka tarjoaa palvelujaan Epassi-palvelussa Epassin kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella. 
 
Epassi-maksulla tarkoitetaan Epassi-palvelulla tai Lompakolla suoritettua maksua. 
 

Epassi-palvelulla tarkoitetaan Epassi Payments Oy:n tarjoamaa henkilöstöetujen hankkimiseen ja maksamiseen liittyvä mobiili- ja alustapalvelua kuluttajille (kohdennettu maksuväline) sekä Epassi Lompakon kunkin käyttäjän valinnaisesti aktivoimia toiminnallisuuksia. 

Epassi Lompakolla tarkoitetaan Epassi Clearing Oy:n ja/tai sen Kumppanin, tai näiden yhteistyössä tarjoamia mobiilimaksamisen ja/tai maksunvälityksen toimintoja Epassi-palvelussa kuluttajille (yleinen maksuväline). Epassi Lompakon lisäehdot on esitetty jaksossa II. 
 
Palvelulla tarkoitetaan Epassi Payments Oy:n kanssa sopimuksen tehneen Palveluntarjoajan Epassi-palvelussa kulloinkin tarjoamaa palvelua, hyödykettä, etuutta tai alennusta.  

Kumppanilla tarkoitetaan Epassi Clearing Oy:n kanssa sopimuksen perusteella yhteistyötä tekevää kolmatta osapuolta, jonka tarjoamia palveluita tai tämän tarjoamien palveluiden ominaisuuksia on saatavilla Epassi Lompakossa. 

*** 

I. Epassi-palvelu

Epassi-palvelu on digitaalinen palvelu, jossa voit käyttää työnantajasi tarjoamia henkilöstöetuja Palveluntarjoajilla tai Epassi Lompakon toiminnallisuuksia. Epassi-palvelu, sen sisältö ja Palvelut voivat sisältää Epassin, Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen mainoksia. 

Epassi-palvelu on käytettävissä mobiiliapplikaation välityksellä tai verkkopalveluna osoitteessa https://services.epassi.fi. Epassi-palvelun eri käyttötavoilla saattaa olla toisistaan poikkevia ominaisuuksia tai sen käyttömahdollisuudet saattavat olla rajoitettuja suhteessa toiseen käyttötapaan.

 

I.1. Käyttöönotto

Kun lataat Epassi-sovelluksen sovelluskaupasta ja hyväksyt sovelluksessa käyttöehdot tai kirjaudut Epassin verkkopalveluun ja hyväksyt käyttöehdot, syntyy sopimus Epassi-palvelun käyttöönotosta. Epassi-palvelun käyttö ammatillisessa tai kaupallisessa toiminnassa on kielletty. 

Epassi Lompakon käyttöönotto edellyttää käyttäjältä lisätoimenpiteitä (ks. Jakso ”II Epassi Lompakko”). 

 

I.2. Epassi-palvelun saatavuus ja tekniset edellytykset 

Epassi-palvelun käyttäminen edellyttää mobiililaitetta tai tietokonetta ja toimivaa internet-yhteyttä, jolla siirretään dataa päätelaitteeseen. Vastaat laitteesi toiminnasta, tietoturvasta ja yhteensopivuudesta sekä internet-yhteyden järjestämisestä. Julkaisemme päivityksiä, joista saat tiedon mobiililaitteeseesi. Päivitysten tekemättä jättäminen voi estää Epassi-palvelun tai Palveluiden käytön. 
 
Epassi ei takaa, että Epassi-palvelu tai Palvelut ovat jatkuvasti saatavilla. Epassi tai Palveluntarjoaja voi keskeyttää Palvelun tarjoamisen tai käytön ilmoittamatta tästä etukäteen käyttäjälle tai kunkin Palvelun erillisehtojen mukaisesti. Epassi pidättää täyden oikeuden keskeyttää Palvelun tarjoaminen huolto ym. katkojen ajaksi.

 

I.3 Asiakkaan vastuu ja huolellinen käyttö

Vastaat siitä, että antamasi käyttäjätiedot ovat oikeat ja aina ajan tasalla. Pääsykoodisi, jolla kirjaudut Epassi-palveluun on henkilökohtainen. Pääsykoodia ei saa luovuttaa muille henkilöille. Lukitse mobiililaite henkilökohtaisella tunnusluvulla tai näppäinlukituksella ja säilytä mobiililaitetta siten, etteivät ulkopuoliset pääse käyttämään Epassi-palvelua. 
 
Huomatessasi Epassi-sovelluksen sisältävän mobiililaitteen kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun sinun tulee välittömästi estää maksut tekemällä katoamisilmoitus Asiakaspalveluun. Pelkkä operaattorin tarjoaman puhelinliittymän sulkeminen ei riitä estämään Epassi–palvelun käyttöä ja maksutapahtumien tekemistä. 
 
Väärinkäytös- ja/tai katoamistilanteissa vastaat Palveluiden käytöstä ja Palveluissa tehdyistä maksuista, kunnes olet tehnyt katoamisilmoituksen Epassille, tai Kumppanin toiminnallisuuksien osalta, kunnes olet toiminut Kumppanille tai mahdollisena kolmantena osapuolena olevalle luotto- tai maksulaitokselle ilmoituksen tämän osapuolen väärinkäytös- ja/tai katoamistilanteiden varalle antamien ohjeiden mukaisesti. 

Epassi ei koskaan vastaa virheellisellä menettelylläsi kolmannelle osapuolelle aiheutuneista mahdollisista vahingoista. 

 

I.4. Palvelumaksut ja palkkiot

Epassi-palvelun käyttö on maksutonta, mutta edellyttää tiedonsiirtoa verkossa. 
 
Operaattorisi saattaa veloittaa tiedonsiirrosta mobiilidataan liittyviä maksuja. Vastaat Epassi-palvelun ja Palveluiden käytöstä aiheutuvista tiedonsiirron kustannuksista tai muista telepalveluista veloitettavista maksuista. Epassi-palvelussa tarjottavien Palveluiden käyttämiseen liittyvistä mahdollisista maksuista tai palkkioista sovit erikseen Palveluntarjoajan tai Epassin kanssa maksutapahtuman yhteydessä. 

Epassi Lompakon käyttöön liittyen lisää ehtoja jaksossa ”II Epassi Lompakko”. 

 

I.5 Epassin oikeus sulkea Epassi-palvelu

Epassilla on oikeus sulkea Epassi-palvelu ja estää sen käyttö kokonaan tai osittain, jos: 

 • olet antanut rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin vääriä tietoja; 
 • olet joutunut kansainvälisten pakotteiden kohteeksi; 
 • Epassi-palvelun käytön turvallisuus on vaarantunut; 
 • on syytä epäillä, että Epassi-palvelua käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti; 
 • on syytä epäillä, että mobiililaitteesi vaarantaa Epassi-palvelun tietoturvallisuuden; 
 • olet käyttänyt Epassi-palvelua tavalla, joka on omiaan vaarantamaan Epassin tai sen Palveluntarjoajan maineen (esim. julkaisualustana viestinnälle, jota Epassi tai sen Palveluntarjoaja ei pidä soveliaana tai hyvän tavan mukaisena); tai 
 • Epassilla on tarve muuttaa Epassi-palvelua tai sen ehtoja siten, että käytön jatkaminen uusin ehdoin tai ominaisuuksin edellyttää sinun hyväksyntääsi, etkä ole antanut hyväksyntääsi. 

 

Epassi ilmoittaa sinulle Epassi-palvelun sulkemisesta ja/tai rajoittamisesta  sähköpostilla ilmoittamaasi osoitteeseen tai applikaatiossa julkaistavalla ilmoituksella. 

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä. 

 

I.6 Vahingonkorvausvastuu

Epassi-palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on, emmekä takaa, että se on virheetön tai käytettävissä keskeytyksettä. Jos aiheutamme vahinkoa toimimalla sopimuksen vastaisesti, korvaamme vain välittömän vahingon, ellemme ole aiheuttaneet vahinko tahallisesti, törkeällä tuottamuksella tai jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 
 
Epassi tai Clearing ei vastaa Epassi-palveluun mukaan liittyneiden Palveluntarjoajien tai Epassi Lompakon Kumppaneiden tarjoamien palveluiden, kanta-asiakasohjelmien tai muiden kolmansien luotto- ja/tai maksulaitosten palveluiden sisällöstä, ehdoista, toimivuudesta, tietoturvasta tai niihin liittyvistä kuluttajan maksuista. 
 
Epassi tai Clearing ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta siihen verrattavaan syyhyn perustuvasta Epassin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Epassia tai sen käyttämää alihankkijaa, Palveluntarjoajaa tai Kumppania kohtaava ylivoimainen este oikeuttaa Epassia keskeyttämään Epassi-palvelun tarjoamisen esteen vaikutusalueella esteen ajaksi. 

 

I.7 Sopimuksen, sopimusehtojen ja palvelun ominaisuuksien muutokset

Epassilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja, Epassi-palvelun sisältöä ja Epassi-palvelun käyttöön tarkoitetuille laitteille asetettuja vaatimuksia ilmoittamalla siitä viestillä mobiililaitteeseesi, sähköpostiisi tai applikaatiossa julkaistavalla ilmoituksella. Muutokset, jotka eivät lisää velvollisuuksiasi tai heikennä oikeuksiasi tulevat voimaan välittömästi. Jos muutos lisää velvollisuuksiasi tai heikentää oikeuksiasi, muutos tulee voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua muutosilmoituksesta tai hyväksynnälläsi.  
 
Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellet irtisano Epassi-palveluasi ennen muutoksen voimaan tuloa. Sinulla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa sopimus päättymään välittömästi kohdassa I.13 kuvatulla tavalla. 
 
Tarvittaessa voimme edellä kuvatun menettelyn sijaan edellyttää, että hyväksyt päivitetyt ehdot uudestaan ennen Epassi-palvelun käytön jatkamista. 

 

I.8 Henkilötietojen käsittely

Epassi käsittelee henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Suosittelemme, että tutustut viitattuun tietosuojainformaatioon. 
 
Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa https://www.epassi.fi/privacy-policy 
 
Epassi voi tallentaa asiointiasi ja tapahtumia koskevia tietoja sekä nauhoittaa puheluja. Asiointisi tallentamisesta ilmoitetaan aina erikseen. Tallenteita ja nauhoitteita voidaan käyttää tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. 

 

I.9 Immateriaalioikeudet

Kaikki Epassi-palveluun, Epassi Lompakkoon ja sen sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien omistusoikeus, tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Epassille ja/tai Palveluntarjoajalle ja/tai Kumppanille ja/tai muulle ilmoitetulle kolmannelle osapuolelle, ellei joltain osin ole erityisesti toisin ilmoitettu. 
 
Sinulla on oikeus käyttää Epassi-palvelua ainoastaan näissä ehdoissa sekä Epassi-sovelluksessa ja Epassin kotisivuillaan julkaisemissa ohjeissa osoitteessa https://www.epassi.fi/fi/tyontekijalle#maksutavat ja palvelukuvauksissa kuvatuilla tavoilla.  Epassi-palvelun tai Palveluiden käytön yhteydessä ei saa toimia Epassin tai sen Palveluntarjoajien tai Kumppaneiden immateriaalioikeuksia loukkaavalla tavalla. Epassi-palvelua tai sen sisältöä ei saa muokata tai jäljentää millään tavoin, eikä sellaisenaan, tai muokattuna, jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa, ellei tästä erikseen toisin ilmoiteta Epassin toimesta. 

 

I.10 Sopimuksen siirtäminen

Epassilla on oikeus siirtää tämä sopimus siihen perustuvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kokonaan tai osittain määräämälleen osapuolelle. Sinulla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle. 

 

I.11 Epassi-palvelu sopimuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa Epassi-palvelun käyttöönotto ja sopimuksen tekeminen 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä ilmoittamalla siitä Epassilla Asiakaspalveluun. 

 

I.13 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Voit irtisanoa sopimuksen päättymään heti lähettämällä irtisanomisilmoituksen Epassille sähköpostilla osoitteeseen info@Epassi.fi. Huomioithan, että pelkkä Epassi-sovelluksen poistaminen mobiililaitteesta ei päätä sopimusta, eikä Epassi-palvelun käyttöä. Epassi-palvelun käyttäjäkohtainen tunnus tulee erityisesti muistaa poistaa silloin, kun matkapuhelinnumerosi siirretään toisen henkilön nimiin tai lakkautat puhelinliittymän ja puhelinnumerosi vapautuu kolmannen käyttöön. 
 
Epassilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Epassilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli olet olennaisesti rikkonut näitä sopimusehtoja tai käytät Epassi-palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Epassi lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen viestinä mobiililaitteeseesi, sähköpostiisi tai julkaisemalla sen applikaatiossa. 

 

I.14 Sovellettava lainsäädäntö, tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä, riippumatta siitä mistä maasta Epassi-palvelua käytetään. 
 
Vika-, virhe- tai ristiriitatilanteessa, otathan ensin yhteyttä meihin Asiakaspalvelussa, yritetään ratkaista virhetilanne yhdessä. 
 
Voit saattaa kohdennetun maksuvälineen käyttöön liittyvän Epassi-palveluun liittyvän riita-asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, tutustu osoitteessa www.kuluttajariita.fi. Voit myös nostaa kanteen Suomessa olevan kotipaikkasi käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa. Jos Sinulla ei ole kotipaikkaa Suomessa, oikeuspaikkana toimii Helsingin käräjäoikeus. 

 

II. Epassi Lompakko

Voit ladata rahaa käytettäväksi saldoksi Epassi-palvelussa tilillesi OmaRaha-saldoksi. OmaRaha-saldolla voit maksaa tuotteita ja palveluita Epassin Palveluntarjoajien verkostossa. OmaRaha-saldoa voit hyödyntää myös henkilöstö- ja luontoisetujen maksuissa, joissa työnantajan tarjoama etusaldo on pienempi kuin ostettavan Palvelun hinta (eli työnantajan tarjoama etusaldo ei ole yksinään riittävä ostokseen). Tällaisessa tapauksessa OmaRaha-saldosta lisätään maksutapahtumaan etusaldon ja Palvelun myyntihinnan erotus. Palveluntarjoaja näkee maksukuitissa yhdessä maksutapahtumassa Palvelun myyntihinnan sekä etusaldon ja OmaRahan erittelyn. 

Kumppanin palveluiden saldoilla maksaminen Epassi-palvelussa

Epassin käyttäjänä voit yhdistää Epassi Lompakkoon  Epassin Kumppanin kanta-asiakasjäsenyyden pisteet ja/tai saldot. Pisteillä ja/tai saldoilla voit maksaa tuotteita ja palveluita Epassin Palveluntarjoajien verkostossa. Pisteillä maksettaessa Epassi Lompakko muuntaa pisteet maksutoimeksiannon toteuttamista varten automaattisesti euromääräiseksi summaksi Kumppanin ja Epassin määrittelemässä suhteessa. Maksun vastaanottaja näkee maksukuitissa maksun euroina, vastaavalla tavalla kuin OmaRaha-maksuissa. Epassi Lompakon toiminnallisuuksien osalta noudatetaan yllä pääjaksossa I esitettyjen Epassi-palvelun ehtojen lisäksi alla esitettyjä erityisehtoja. 

Epassi Lompakon toiminnallisuudet ovat saatavilla vain osana Epassi-palvelua ja edellyttävät aina Epassi-palvelun ehtojen yhtäaikaista hyväksymistä. Lompakko on käytettävissä Epassi-palvelun käyttötavoilla (kuvattu jaksossa I). 

ePassi Clearing Oy:llä  on  Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Finanssivalvonta valvoo Clearingin toimintaa: Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki (www.fiva.fi). 

 

Lisämääritelmät ainoastaan Epassi Lompakkoa koskien

Asiakas olet sinä, joka on tehnyt sopimuksen Epassin kanssa Epassi-palvelusta sekä lisäksi tämän sopimuksen Epassi Lompakon käyttämisestä Clearingin kanssa. Epassi Lompakkoa saavat käyttää vain 15 vuotta täyttäneet, joilla on omassa määräysvallassa olevia varoja Pankkitilillä.  

Asiakasvaratilillä tarkoitetaan Clearingin asiakasvaratiliä, jolla Epassi Lompakossa olevia Asiakkaan varoja säilytetään, ja jolta ne siirretään Palveluntarjoajalle Asiakkaan suorittaman maksutapahtuman seurauksena. 

Epassi-sovelluksella tarkoitetaan mobiililaitteeseen ladattua sovellusta. 

Lompakko-maksulla tarkoitetaan Epassi Lompakon toiminnallisuuksien avulla Palveluntarjoajalle suoritettua maksua (kuten OmaRaha-saldo tai Kumppanin palvelun saldo). 

OmaRahalla/OmaRaha-saldolla tarkoitetaan Epassi-palveluun siirtämäsi rahamääräistä summaa, joka on käytettävissä Lompakko-maksuihin. 

Pankkitilillä tarkoitetaan suomalaisen pankin tarjoamaa maksutiliä, jolta siirrät varoja Asiakasvaratilille Epassi Lompakossa käytettäväksi. 

 

II.1 Käyttöönotto

Kun otat käyttöön ensi kertaa Epassi Lompakon toiminnallisuuksia ja sinulta vahvistetaan hyväksyneesi sen käyttöehdot, syntyy sopimus Epassi Lompakko -palvelusta. 

Otat kunkin Epassi Lompakon toiminnallisuuden käyttöön Epassi-palvelussa aktivoimalla sen toiminnallisuuden mukaisin ohjein. Epassi ja Clearing pidättävät oikeuden kunkin toiminnallisuuden osalta yksipuolisen oikeuden muuttaa niiden sisältöä tai keskeyttää niiden tarjoamisen valitsemanaan ajankohtana. 

Maksu-, taloudenhallinnan- ja mahdollisesti muiden Epassi Lompakon toiminnallisuuksien käyttö edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista ja muiden maksupalveluihin liittyvien asiakasvelvollisuuksien täyttämistä osaltasi (mm. asiakkaan vahva tunnistaminen, eli ns. KYC-velvoitteet, sekä rahanpesun estämiseen liittyvät käytänteet). 

Lompakko-maksujen käyttöä varten tarvitset 

 • suomalaisen henkilötunnuksen
 • älypuhelimen (tällä hetkellä Android ja iOS) tai puhelinliittymällä varustetun muun mobiililaitteen  tai verkkoyhteyden verkkopalvelun käyttämiseksi
 • matkapuhelinnumeron, 
 • Pankkitilin, 
 • vahvan sähköisen tunnistusvälineen, 
 • voimassa olevan sähköpostiosoitteen, 
 • eräiden Kumppanien palveluiden osalta, sopimuksen Kumppanin kanssa Kumppanin palveluiden käytöstä. 

 

II.2 Lompakko-maksujen käynnistäminen ja suorittaminen

Lompakko-maksuja voit tehdä Epassi mobiilisovelluksella, puhelinnumerolla, NFC-tunnisteella tai verkko- ja muissa kaupoissa Epassin verkkopalvelun tai maksunappulan välityksellä, jotka ovat ilmoittaneet vastaanottavansa Lompakko-maksuja. 

Epassi Lompakolla voit tehdä maksuja Epassi Clearing Oy:n kanssa yhteistyössä toimivien Palveluntarjoajien toimipisteissä.  Sitä ennen sinun on ladattava Epassi Lompakkoon varoja OmaRaha-saldoksi. Varojen minimisiirtomäärä on 20 euroa, vuorokaudessa voit siirtää kuitenkin enintään 1.000 euroa ja vuodessa enintään 20.000 euroa. Clearing varaa oikeuden rajata sovellukseen siirrettäviä varoja ja tehdä muutoksia vähimmäis- ja enimmäissiirtomääriin. 

Voit tehdä Epassi Lompakolla maksuja enintään sovelluksessa näkyvällä varojen tai saldojen määrällä. Maksu toteutetaan siirtämällä Asiakkaan Asiakasvaratilille siirtämästä OmaRaha-saldosta tai Kumppanin palvelussa olevista saldoista maksutoimeksiannon mukainen määrä euromääräisenä summana Palveluntarjoajalle. 

Voit myös tehdä maksuja kertyneillä Kanta-asiakasohjelman tai muiden ePassi Clearing Oy:n Kumppanien hyväksytyillä maksutavoilla. Ladattu saldo tai käytössäsi oleva muu Kumppanin pistemäärä näkyy Epassi Lompakossasi. 

Epassi Lompakossa ei ole mahdollista muuttaa Kumppanin kanta-asiakasohjelmassa tai vastaavassa järjestelmässä kertyneitä saldoja tai pisteitä etukäteen rahaksi ja tämän jälkeen siirtää pois Lompakosta, vaan saldojesi tai kanta-asiakaspisteidesi käyttö tapahtuu aina ostohetkellä ostohetken arvoa vastaavasta summasta. Kun käytät Kumppanin saldoja tai kanta-asiakaspisteitä maksuun, Kumppani veloittaa kanta-asiakaspistetiliäsi ja/tai saldoa oston määrää vastaavalla summalla. Epassi Clearing Oy hoitaa Kumppanin kanta-asiakasohjelmassa kertyneiden pisteiden tai saldojen muuntamisen euromääräiseksi summaksi Kumppanin kanssa maksun toteuttamiseksi euromääräisenä. Mikäli haluat palauttaa Kumppanin kanta-asiakaspisteillä tai saldoilla Lompakolla maksetun Palvelun, maksunpalautus tapahtuu takaisin vastaaviksi Kumppanin kanta-asiakaspisteiksi tai Kumppanin saldoiksi.  

Mikäli haluat lopettaa Epassi Lompakon käytön, voit pyytää Epassi Lompakkoon siirtämäsi varat samalle Pankkitilille, jolta olet ne ladannut sovellukseen.  

Epassi Lompakolla ei voi muutoin tehdä tilisiirtoja tai muita kuin edellä kuvattuja maksuja. 

 

II.3 Tiedot maksutapahtumista ja saldotiedot

Epassi verkkopalvelussa sekä mobiilisovelluksessa näet nykyiset saldosi ja kaikki Epassi-palvelussa tunnuksillasi suoritetut maksut. Lisäksi, Epassi–palveluun Asiakasvaratilille tehdyt OmaRaha-lataukset näkyvät Epassin verkkopalvelussa. 

 

II.4 Ilmoitus virheellisestä maksutapahtumasta ja oikeudettomat maksutapahtumat

Sinun tulee säännöllisesti tarkistaa tekemäsi maksut Epassi-palvelusta, Pankkitilin tilitapahtumista tai Kumppanin palvelusta. 

Oikeudettomasta maksutapahtumasta tulee ilmoittaa palveluntarjoajalle sähköpostilla viivytyksettä ja viimeistään 13 kuukauden kuluessa siitä, kun tapahtuma on veloitettu Pankkitililtä tai Kumppanin palvelusta. 

Virheellisesti toteutettujen maksutoimeksiantojen osalta sinun tulee ottaa yhteyttä Lompakko-maksujen osalta Asiakaspalveluun tai siihen Kumppaniin ja Epassi Lompakolle suoritettavien maksutoimeksiantojen osalta (lataustoimeksianto) siihen pankkiin, jonka Pankkitiliä olet käyttänyt maksutoimeksiantoon. 

Sinulla ei ole oikeutta saada korvausta, jos et tee ilmoitusta kohtuullisessa ajassa. 

Vastaat oikeudettomista maksuista vain, jos: 

(A) Olet luovuttanut mobiililaitteen ja siihen ladatun Epassi-sovelluksen tai Epassi-palvelun sekä tarvittavat pääsykoodit niiden käyttöön oikeudettomalle, jolloin maksujen tekeminen on mahdollista; tai 

(B) Mobiililaitteen ja siihen ladatun Epassi-sovelluksen tai/sekä tarvittavien pääsykoodien katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että olet toiminut huolimattomasti, tai 

(C) Et ole tehnyt edellä kohdassa I.3 mainittuja ilmoituksia mobiililaitteen tai Epassi-palvelun tunnusten katoamisesta tai ilmoitusta Kumppanille maksutietojen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuasi tai välittömästi sen jälkeen, kun oikeudeton käyttö olisi tullut havaita saatuasi tiedot toteutuneista maksutapahtumista. 

Vastaat edellä A ja B alakohdissa tarkoitetuissa tapauksissa oikeudettomista maksuista enintään 50 euroon saakka. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli olet toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. 

Et kuitenkaan vastaa oikeudettomista maksuista siltä osin kuin toiminnallisuuksia on käytetty sen jälkeen, kun olet tehnyt mainitut katoamisilmoitukset. 

Olet kuitenkin aina täysimääräisessä vastuussa, jos olet tahallasi tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

 

II.5 OmaRaha-saldon palautukset ja palvelumaksu

Mikäli haluat lopettaa Epassi Lompakon käytön, voit pyytää Epassi Lompakkoon siirtämäsi OmaRaha-saldon palautettavaksi samalle Pankkitilille, jolta olet sen ladannut sovellukseen.  Epassi veloittaa palautuksen yhteydessä saldostasi viisi (5) euroa per palautustoimeksianto. Alle viiden (5) euron määräisiä palautuksia ei toteuteta lainkaan. 
 

 

Epassi-service Terms of Use

English translation - Work in Progress.

 

Epassi-tjänst villkor

Översättningstexten kommer senare.