Käyttöehdot (Suomeksi) ↓
Terms of Use (In English) ↓
Villkor (På Svenska) ↓

 

Epassi-palvelun käyttöehdot 

Voimassa 30.6.2021 alkaen 
 
Palveluntarjoajat 

Epassi Finland Oy, (Y-tunnus 3220764-7), jäljempänä myös ”Epassi 
Linnoitustie 11, 02600 Espoo 
info@epassi.fi 
www.epassi.fi 

ePassi Clearing Oy, (Y-tunnus 2872241-9), jäljempänä myös ”Clearing 
Pohjoinen Rautatiekatu 25, 00100 Helsinki 
info@epassi.fi 
www.epassi.fi 

 
Asiakaspalvelun yhteystiedot, jäljempänä “Asiakaspalvelu”: 
 
Sähköposti: info@epassi.fi 
Puhelinpalvelu 0200 69 000 
Asiakastuki palvelee puhelimitse: ma-pe klo 8.00 - 16.00. Pyhinä suljettu. 
Puhelun hinta 1,75 € + pvm (mvm) 

Asiakaspalvelun kanssa viestintä on mahdollista suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi yllä kuvatuin viestintävälinein. Sinulla on aina oikeus saada kaikki tämän sopimuksen tiedot kirjallisesti sopimussuhteen aikana tilaamalla ne Asiakaspalvelusta suomeksi. 

 

Määritelmät 
 
Palveluntarjoajalla tarkoitetaan yritystä tai yhteisöä, joka tarjoaa palvelujaan Epassi-palvelussa Epassin kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella. 
 
Epassi-maksulla tarkoitetaan Epassi-palvelulla tai Lompakolla suoritettua maksua. 
 

Epassi-palvelulla tarkoitetaan Epassi Finland Oy:n tarjoamaa henkilöstöetujen hankkimiseen ja maksamiseen liittyvä mobiili- ja alustapalvelua kuluttajille (kohdennettu maksuväline) sekä Epassi Lompakon kunkin käyttäjän valinnaisesti aktivoimia toiminnallisuuksia. 

Epassi Lompakolla tarkoitetaan Epassi Clearing Oy:n ja/tai sen Kumppanin, tai näiden yhteistyössä tarjoamia mobiilimaksamisen ja/tai maksunvälityksen toimintoja Epassi-palvelussa kuluttajille (yleinen maksuväline). Epassi Lompakon lisäehdot on esitetty jaksossa II. 
 
Palvelulla tarkoitetaan Epassi Finland Oy:n kanssa sopimuksen tehneen Palveluntarjoajan Epassi-palvelussa kulloinkin tarjoamaa palvelua, hyödykettä, etuutta tai alennusta.  

Kumppanilla tarkoitetaan Epassi Clearing Oy:n kanssa sopimuksen perusteella yhteistyötä tekevää kolmatta osapuolta, jonka tarjoamia palveluita tai tämän tarjoamien palveluiden ominaisuuksia on saatavilla Epassi Lompakossa. 

*** 

I. Epassi-palvelu

Epassi-palvelu on digitaalinen palvelu, jossa voit käyttää työnantajasi tarjoamia henkilöstöetuja Palveluntarjoajilla tai Epassi Lompakon toiminnallisuuksia. Epassi-palvelu, sen sisältö ja Palvelut voivat sisältää Epassin, Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen mainoksia. 

Epassi-palvelu on käytettävissä mobiiliapplikaation välityksellä tai verkkopalveluna osoitteessa https://services.epassi.fi. Epassi-palvelun eri käyttötavoilla saattaa olla toisistaan poikkevia ominaisuuksia tai sen käyttömahdollisuudet saattavat olla rajoitettuja suhteessa toiseen käyttötapaan.

 

I.1. Käyttöönotto

Kun lataat Epassi-sovelluksen sovelluskaupasta ja hyväksyt sovelluksessa käyttöehdot tai kirjaudut Epassin verkkopalveluun ja hyväksyt käyttöehdot, syntyy sopimus Epassi-palvelun käyttöönotosta. Epassi-palvelun käyttö ammatillisessa tai kaupallisessa toiminnassa on kielletty. 

Epassi Lompakon käyttöönotto edellyttää käyttäjältä lisätoimenpiteitä (ks. Jakso ”II Epassi Lompakko”). 

 

I.2. Epassi-palvelun saatavuus ja tekniset edellytykset 

Epassi-palvelun käyttäminen edellyttää mobiililaitetta tai tietokonetta ja toimivaa internet-yhteyttä, jolla siirretään dataa päätelaitteeseen. Vastaat laitteesi toiminnasta, tietoturvasta ja yhteensopivuudesta sekä internet-yhteyden järjestämisestä. Julkaisemme päivityksiä, joista saat tiedon mobiililaitteeseesi. Päivitysten tekemättä jättäminen voi estää Epassi-palvelun tai Palveluiden käytön. 
 
Epassi ei takaa, että Epassi-palvelu tai Palvelut ovat jatkuvasti saatavilla. Epassi tai Palveluntarjoaja voi keskeyttää Palvelun tarjoamisen tai käytön ilmoittamatta tästä etukäteen käyttäjälle tai kunkin Palvelun erillisehtojen mukaisesti. Epassi pidättää täyden oikeuden keskeyttää Palvelun tarjoaminen huolto ym. katkojen ajaksi.

 

I.3 Asiakkaan vastuu ja huolellinen käyttö

Vastaat siitä, että antamasi käyttäjätiedot ovat oikeat ja aina ajan tasalla. Pääsykoodisi, jolla kirjaudut Epassi-palveluun on henkilökohtainen. Pääsykoodia ei saa luovuttaa muille henkilöille. Lukitse mobiililaite henkilökohtaisella tunnusluvulla tai näppäinlukituksella ja säilytä mobiililaitetta siten, etteivät ulkopuoliset pääse käyttämään Epassi-palvelua. 
 
Huomatessasi Epassi-sovelluksen sisältävän mobiililaitteen kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun sinun tulee välittömästi estää maksut tekemällä katoamisilmoitus Asiakaspalveluun. Pelkkä operaattorin tarjoaman puhelinliittymän sulkeminen ei riitä estämään Epassi–palvelun käyttöä ja maksutapahtumien tekemistä. 
 
Väärinkäytös- ja/tai katoamistilanteissa vastaat Palveluiden käytöstä ja Palveluissa tehdyistä maksuista, kunnes olet tehnyt katoamisilmoituksen Epassille, tai Kumppanin toiminnallisuuksien osalta, kunnes olet toimittanut Kumppanille tai mahdollisena kolmantena osapuolena olevalle luotto- tai maksulaitokselle ilmoituksen tämän osapuolen väärinkäytös- ja/tai katoamistilanteiden varalle antamien ohjeiden mukaisesti. 

Epassi ei koskaan vastaa virheellisellä menettelylläsi kolmannelle osapuolelle aiheutuneista mahdollisista vahingoista. 

 

I.4. Palvelumaksut ja palkkiot

Epassi-palvelun käyttö on maksutonta, mutta edellyttää tiedonsiirtoa verkossa. 
 
Operaattorisi saattaa veloittaa tiedonsiirrosta mobiilidataan liittyviä maksuja. Vastaat Epassi-palvelun ja Palveluiden käytöstä aiheutuvista tiedonsiirron kustannuksista tai muista telepalveluista veloitettavista maksuista. Epassi-palvelussa tarjottavien Palveluiden käyttämiseen liittyvistä mahdollisista maksuista tai palkkioista sovit erikseen Palveluntarjoajan tai Epassin kanssa maksutapahtuman yhteydessä. 

Epassi Lompakon käyttöön liittyen lisää ehtoja jaksossa ”II Epassi Lompakko”. 

 

I.5 Epassin oikeus sulkea Epassi-palvelu

Epassilla on oikeus sulkea Epassi-palvelu ja estää sen käyttö kokonaan tai osittain, jos: 

 • olet antanut rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin vääriä tietoja; 
 • olet joutunut kansainvälisten pakotteiden kohteeksi; 
 • Epassi-palvelun käytön turvallisuus on vaarantunut; 
 • on syytä epäillä, että Epassi-palvelua käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti; 
 • on syytä epäillä, että mobiililaitteesi vaarantaa Epassi-palvelun tietoturvallisuuden; 
 • olet käyttänyt Epassi-palvelua tavalla, joka on omiaan vaarantamaan Epassin tai sen Palveluntarjoajan maineen (esim. julkaisualustana viestinnälle, jota Epassi tai sen Palveluntarjoaja ei pidä soveliaana tai hyvän tavan mukaisena); tai 
 • Epassilla on tarve muuttaa Epassi-palvelua tai sen ehtoja siten, että käytön jatkaminen uusin ehdoin tai ominaisuuksin edellyttää sinun hyväksyntääsi, etkä ole antanut hyväksyntääsi. 

 

Epassi ilmoittaa sinulle Epassi-palvelun sulkemisesta ja/tai rajoittamisesta  sähköpostilla ilmoittamaasi osoitteeseen tai applikaatiossa julkaistavalla ilmoituksella. 

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä. 

 

I.6 Vahingonkorvausvastuu

Epassi-palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on, emmekä takaa, että se on virheetön tai käytettävissä keskeytyksettä. Jos aiheutamme vahinkoa toimimalla sopimuksen vastaisesti, korvaamme vain välittömän vahingon, ellemme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti, törkeällä tuottamuksella tai jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 
 
Epassi tai Clearing ei vastaa Epassi-palveluun mukaan liittyneiden Palveluntarjoajien tai Epassi Lompakon Kumppaneiden tarjoamien palveluiden, kanta-asiakasohjelmien tai muiden kolmansien luotto- ja/tai maksulaitosten palveluiden sisällöstä, ehdoista, toimivuudesta, tietoturvasta tai niihin liittyvistä kuluttajan maksuista. 
 
Epassi tai Clearing ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta vastaavasta siihen verrattavaan syyhyn perustuvasta Epassin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Epassia tai sen käyttämää alihankkijaa, Palveluntarjoajaa tai Kumppania kohtaava ylivoimainen este oikeuttaa Epassia keskeyttämään Epassi-palvelun tarjoamisen esteen vaikutusalueella esteen ajaksi. 

 

I.7 Sopimuksen, sopimusehtojen ja palvelun ominaisuuksien muutokset

Epassilla on oikeus muuttaa näitä ehtoja, Epassi-palvelun sisältöä ja Epassi-palvelun käyttöön tarkoitetuille laitteille asetettuja vaatimuksia ilmoittamalla siitä viestillä mobiililaitteeseesi, sähköpostiisi tai applikaatiossa julkaistavalla ilmoituksella. Muutokset, jotka eivät lisää velvollisuuksiasi tai heikennä oikeuksiasi tulevat voimaan välittömästi. Jos muutos lisää velvollisuuksiasi tai heikentää oikeuksiasi, muutos tulee voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua muutosilmoituksesta tai hyväksynnälläsi.  
 
Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellet irtisano Epassi-palveluasi ennen muutoksen voimaan tuloa. Sinulla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa sopimus päättymään välittömästi kohdassa I.13 kuvatulla tavalla. 
 
Tarvittaessa voimme edellä kuvatun menettelyn sijaan edellyttää, että hyväksyt päivitetyt ehdot uudestaan ennen Epassi-palvelun käytön jatkamista. 

 

I.8 Henkilötietojen käsittely

Epassi käsittelee henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojaselosteessa tarkemmin kerrotuin tavoin. Suosittelemme, että tutustut viitattuun tietosuojainformaatioon. 
 
Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa https://www.epassi.fi/privacy-policy 
 
Epassi voi tallentaa asiointiasi ja tapahtumia koskevia tietoja sekä nauhoittaa puheluja. Asiointisi tallentamisesta ilmoitetaan aina erikseen. Tallenteita ja nauhoitteita voidaan käyttää tietosuojaselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. 

 

I.9 Immateriaalioikeudet

Kaikki Epassi-palveluun, Epassi Lompakkoon ja sen sisältöön liittyvät oikeudet, mukaan lukien omistusoikeus, tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Epassille ja/tai Palveluntarjoajalle ja/tai Kumppanille ja/tai muulle ilmoitetulle kolmannelle osapuolelle, ellei joltain osin ole erityisesti toisin ilmoitettu. 
 
Sinulla on oikeus käyttää Epassi-palvelua ainoastaan näissä ehdoissa sekä Epassi-sovelluksessa ja Epassin kotisivuillaan julkaisemissa ohjeissa osoitteessa https://www.epassi.fi/fi/tyontekijalle#maksutavat ja palvelukuvauksissa kuvatuilla tavoilla.  Epassi-palvelun tai Palveluiden käytön yhteydessä ei saa toimia Epassin tai sen Palveluntarjoajien tai Kumppaneiden immateriaalioikeuksia loukkaavalla tavalla. Epassi-palvelua tai sen sisältöä ei saa muokata tai jäljentää millään tavoin, eikä sellaisenaan, tai muokattuna, jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa, ellei tästä erikseen toisin ilmoiteta Epassin toimesta. 

 

I.10 Sopimuksen siirtäminen

Epassilla on oikeus siirtää tämä sopimus siihen perustuvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kokonaan tai osittain määräämälleen osapuolelle. Sinulla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle. 

 

I.11 Epassi-palvelu sopimuksen peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa Epassi-palvelun käyttöönotto ja sopimuksen tekeminen 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä ilmoittamalla siitä Epassilla Asiakaspalveluun. 

 

I.13 Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Voit irtisanoa sopimuksen päättymään heti lähettämällä irtisanomisilmoituksen Epassille sähköpostilla osoitteeseen info@Epassi.fi. Huomioithan, että pelkkä Epassi-sovelluksen poistaminen mobiililaitteesta ei päätä sopimusta, eikä Epassi-palvelun käyttöä. Epassi-palvelun käyttäjäkohtainen tunnus tulee erityisesti muistaa poistaa silloin, kun matkapuhelinnumerosi siirretään toisen henkilön nimiin tai lakkautat puhelinliittymän ja puhelinnumerosi vapautuu kolmannen käyttöön. 
 
Epassilla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Epassilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli olet olennaisesti rikkonut näitä sopimusehtoja tai käytät Epassi-palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Epassi lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen viestinä mobiililaitteeseesi, sähköpostiisi tai julkaisemalla sen applikaatiossa. 

 

I.14 Sovellettava lainsäädäntö, tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä, riippumatta siitä mistä maasta Epassi-palvelua käytetään. 
 
Vika-, virhe- tai ristiriitatilanteessa, otathan ensin yhteyttä meihin Asiakaspalvelussa, yritetään ratkaista virhetilanne yhdessä. 
 
Voit saattaa kohdennetun maksuvälineen käyttöön liittyvän Epassi-palveluun liittyvän riita-asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, tutustu osoitteessa www.kuluttajariita.fi. Voit myös nostaa kanteen Suomessa olevan kotipaikkasi käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa. Jos Sinulla ei ole kotipaikkaa Suomessa, oikeuspaikkana toimii Helsingin käräjäoikeus. 

 

II. Epassi Lompakko

Voit ladata rahaa käytettäväksi saldoksi Epassi-palvelussa tilillesi OmaRaha-saldoksi. OmaRaha-saldolla voit maksaa tuotteita ja palveluita Epassin Palveluntarjoajien verkostossa. OmaRaha-saldoa voit hyödyntää myös henkilöstö- ja luontoisetujen maksuissa, joissa työnantajan tarjoama etusaldo on pienempi kuin ostettavan Palvelun hinta (eli työnantajan tarjoama etusaldo ei ole yksinään riittävä ostokseen). Tällaisessa tapauksessa OmaRaha-saldosta lisätään maksutapahtumaan etusaldon ja Palvelun myyntihinnan erotus. Palveluntarjoaja näkee maksukuitissa yhdessä maksutapahtumassa Palvelun myyntihinnan sekä etusaldon ja OmaRahan erittelyn. 

Kumppanin palveluiden saldoilla maksaminen Epassi-palvelussa

Epassin käyttäjänä voit yhdistää Epassi Lompakkoon  Epassin Kumppanin kanta-asiakasjäsenyyden pisteet ja/tai saldot. Pisteillä ja/tai saldoilla voit maksaa tuotteita ja palveluita Epassin Palveluntarjoajien verkostossa. Pisteillä maksettaessa Epassi Lompakko muuntaa pisteet maksutoimeksiannon toteuttamista varten automaattisesti euromääräiseksi summaksi Kumppanin ja Epassin määrittelemässä suhteessa. Maksun vastaanottaja näkee maksukuitissa maksun euroina, vastaavalla tavalla kuin OmaRaha-maksuissa. Epassi Lompakon toiminnallisuuksien osalta noudatetaan yllä pääjaksossa I esitettyjen Epassi-palvelun ehtojen lisäksi alla esitettyjä erityisehtoja. 

Epassi Lompakon toiminnallisuudet ovat saatavilla vain osana Epassi-palvelua ja edellyttävät aina Epassi-palvelun ehtojen yhtäaikaista hyväksymistä. Lompakko on käytettävissä Epassi-palvelun käyttötavoilla (kuvattu jaksossa I). 

ePassi Clearing Oy:llä  on  Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Finanssivalvonta valvoo Clearingin toimintaa: Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki (www.fiva.fi). 

 

Lisämääritelmät ainoastaan Epassi Lompakkoa koskien

Asiakas olet sinä, joka on tehnyt sopimuksen Epassin kanssa Epassi-palvelusta sekä lisäksi tämän sopimuksen Epassi Lompakon käyttämisestä Clearingin kanssa. Epassi Lompakkoa saavat käyttää vain 15 vuotta täyttäneet, joilla on omassa määräysvallassa olevia varoja Pankkitilillä.  

Asiakasvaratilillä tarkoitetaan Clearingin asiakasvaratiliä, jolla Epassi Lompakossa olevia Asiakkaan varoja säilytetään, ja jolta ne siirretään Palveluntarjoajalle Asiakkaan suorittaman maksutapahtuman seurauksena. 

Epassi-sovelluksella tarkoitetaan mobiililaitteeseen ladattua sovellusta. 

Lompakko-maksulla tarkoitetaan Epassi Lompakon toiminnallisuuksien avulla Palveluntarjoajalle suoritettua maksua (kuten OmaRaha-saldo tai Kumppanin palvelun saldo). 

OmaRahalla/OmaRaha-saldolla tarkoitetaan Epassi-palveluun siirtämäsi rahamääräistä summaa, joka on käytettävissä Lompakko-maksuihin. 

Pankkitilillä tarkoitetaan suomalaisen pankin tarjoamaa maksutiliä, jolta siirrät varoja Asiakasvaratilille Epassi Lompakossa käytettäväksi. 

 

II.1 Käyttöönotto

Kun otat käyttöön ensi kertaa Epassi Lompakon toiminnallisuuksia ja sinulta vahvistetaan hyväksyneesi sen käyttöehdot, syntyy sopimus Epassi Lompakko -palvelusta. 

Otat kunkin Epassi Lompakon toiminnallisuuden käyttöön Epassi-palvelussa aktivoimalla sen toiminnallisuuden mukaisin ohjein. Epassi ja Clearing pidättävät oikeuden kunkin toiminnallisuuden osalta yksipuolisen oikeuden muuttaa niiden sisältöä tai keskeyttää niiden tarjoamisen valitsemanaan ajankohtana. 

Maksu-, taloudenhallinnan- ja mahdollisesti muiden Epassi Lompakon toiminnallisuuksien käyttö edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista ja muiden maksupalveluihin liittyvien asiakasvelvollisuuksien täyttämistä osaltasi (mm. asiakkaan vahva tunnistaminen, eli ns. KYC-velvoitteet, sekä rahanpesun estämiseen liittyvät käytänteet). 

Lompakko-maksujen käyttöä varten tarvitset 

 • suomalaisen henkilötunnuksen
 • älypuhelimen (tällä hetkellä Android ja iOS) tai puhelinliittymällä varustetun muun mobiililaitteen  tai verkkoyhteyden verkkopalvelun käyttämiseksi
 • matkapuhelinnumeron, 
 • Pankkitilin, 
 • vahvan sähköisen tunnistusvälineen, 
 • voimassa olevan sähköpostiosoitteen, 
 • eräiden Kumppanien palveluiden osalta, sopimuksen Kumppanin kanssa Kumppanin palveluiden käytöstä. 

 

II.2 Lompakko-maksujen käynnistäminen ja suorittaminen

Lompakko-maksuja voit tehdä Epassi mobiilisovelluksella, puhelinnumerolla, NFC-tunnisteella tai verkko- ja muissa kaupoissa Epassin verkkopalvelun tai maksunappulan välityksellä, jotka ovat ilmoittaneet vastaanottavansa Lompakko-maksuja. 

Epassi Lompakolla voit tehdä maksuja Epassi Clearing Oy:n kanssa yhteistyössä toimivien Palveluntarjoajien toimipisteissä.  Sitä ennen sinun on ladattava Epassi Lompakkoon varoja OmaRaha-saldoksi. Varojen minimisiirtomäärä on 20 euroa, vuorokaudessa voit siirtää kuitenkin enintään 1.000 euroa ja vuodessa enintään 20.000 euroa. Clearing varaa oikeuden rajata sovellukseen siirrettäviä varoja ja tehdä muutoksia vähimmäis- ja enimmäissiirtomääriin. 

Voit tehdä Epassi Lompakolla maksuja enintään sovelluksessa näkyvällä varojen tai saldojen määrällä. Maksu toteutetaan siirtämällä Asiakkaan Asiakasvaratilille siirtämästä OmaRaha-saldosta tai Kumppanin palvelussa olevista saldoista maksutoimeksiannon mukainen määrä euromääräisenä summana Palveluntarjoajalle. 

Voit myös tehdä maksuja kertyneillä Kanta-asiakasohjelman tai muiden ePassi Clearing Oy:n Kumppanien hyväksytyillä maksutavoilla. Ladattu saldo tai käytössäsi oleva muu Kumppanin pistemäärä näkyy Epassi Lompakossasi. 

Epassi Lompakossa ei ole mahdollista muuttaa Kumppanin kanta-asiakasohjelmassa tai vastaavassa järjestelmässä kertyneitä saldoja tai pisteitä etukäteen rahaksi ja tämän jälkeen siirtää pois Lompakosta, vaan saldojesi tai kanta-asiakaspisteidesi käyttö tapahtuu aina ostohetkellä ostohetken arvoa vastaavasta summasta. Kun käytät Kumppanin saldoja tai kanta-asiakaspisteitä maksuun, Kumppani veloittaa kanta-asiakaspistetiliäsi ja/tai saldoa oston määrää vastaavalla summalla. Epassi Clearing Oy hoitaa Kumppanin kanta-asiakasohjelmassa kertyneiden pisteiden tai saldojen muuntamisen euromääräiseksi summaksi Kumppanin kanssa maksun toteuttamiseksi euromääräisenä. Mikäli haluat palauttaa Kumppanin kanta-asiakaspisteillä tai saldoilla Lompakolla maksetun Palvelun, maksunpalautus tapahtuu takaisin vastaaviksi Kumppanin kanta-asiakaspisteiksi tai Kumppanin saldoiksi.  

Mikäli haluat lopettaa Epassi Lompakon käytön, voit pyytää Epassi Lompakkoon siirtämäsi varat samalle Pankkitilille, jolta olet ne ladannut sovellukseen.  

Epassi Lompakolla ei voi muutoin tehdä tilisiirtoja tai muita kuin edellä kuvattuja maksuja. 

 

II.3 Tiedot maksutapahtumista ja saldotiedot

Epassi verkkopalvelussa sekä mobiilisovelluksessa näet nykyiset saldosi ja kaikki Epassi-palvelussa tunnuksillasi suoritetut maksut. Lisäksi, Epassi–palveluun Asiakasvaratilille tehdyt OmaRaha-lataukset näkyvät Epassin verkkopalvelussa. 

 

II.4 Ilmoitus virheellisestä maksutapahtumasta ja oikeudettomat maksutapahtumat

Sinun tulee säännöllisesti tarkistaa tekemäsi maksut Epassi-palvelusta, Pankkitilin tilitapahtumista tai Kumppanin palvelusta. 

Oikeudettomasta maksutapahtumasta tulee ilmoittaa palveluntarjoajalle sähköpostilla viivytyksettä ja viimeistään 13 kuukauden kuluessa siitä, kun tapahtuma on veloitettu Pankkitililtä tai Kumppanin palvelusta. 

Virheellisesti toteutettujen maksutoimeksiantojen osalta sinun tulee ottaa yhteyttä Lompakko-maksujen osalta Asiakaspalveluun tai siihen Kumppaniin ja Epassi Lompakolle suoritettavien maksutoimeksiantojen osalta (lataustoimeksianto) siihen pankkiin, jonka Pankkitiliä olet käyttänyt maksutoimeksiantoon. 

Sinulla ei ole oikeutta saada korvausta, jos et tee ilmoitusta kohtuullisessa ajassa. 

Vastaat oikeudettomista maksuista vain, jos: 

(A) Olet luovuttanut mobiililaitteen ja siihen ladatun Epassi-sovelluksen tai Epassi-palvelun sekä tarvittavat pääsykoodit niiden käyttöön oikeudettomalle, jolloin maksujen tekeminen on mahdollista; tai 

(B) Mobiililaitteen ja siihen ladatun Epassi-sovelluksen tai/sekä tarvittavien pääsykoodien katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että olet toiminut huolimattomasti, tai 

(C) Et ole tehnyt edellä kohdassa I.3 mainittuja ilmoituksia mobiililaitteen tai Epassi-palvelun tunnusten katoamisesta tai ilmoitusta Kumppanille maksutietojen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuasi tai välittömästi sen jälkeen, kun oikeudeton käyttö olisi tullut havaita saatuasi tiedot toteutuneista maksutapahtumista. 

Vastaat edellä A ja B alakohdissa tarkoitetuissa tapauksissa oikeudettomista maksuista enintään 50 euroon saakka. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli olet toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. 

Et kuitenkaan vastaa oikeudettomista maksuista siltä osin kuin toiminnallisuuksia on käytetty sen jälkeen, kun olet tehnyt mainitut katoamisilmoitukset. 

Olet kuitenkin aina täysimääräisessä vastuussa, jos olet tahallasi tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

 

II.5 OmaRaha-saldon palautukset ja palvelumaksu

Mikäli haluat lopettaa Epassi Lompakon käytön, voit pyytää Epassi Lompakkoon siirtämäsi OmaRaha-saldon palautettavaksi samalle Pankkitilille, jolta olet sen ladannut sovellukseen.  Epassi veloittaa palautuksen yhteydessä saldostasi viisi (5) euroa per palautustoimeksianto. Alle viiden (5) euron määräisiä palautuksia ei toteuteta lainkaan. 
 

 

Epassi-service Terms of Use

Epassi Service Terms of Use

Valid as of 30 June 2021

Service Providers

Epassi Finland Oy, (Business ID 3220764-7), hereinafter also referred to as “Epassi”
Linnoitustie 11, 02600 Espoo, Finland
info@epassi.fi
https://www.epassi.fi/en/home

ePassi Clearing Oy, (Business ID 2872241-9), hereinafter also referred to as “Clearing”
Pohjoinen Rautatiekatu 25, 00100 Helsinki, Finland
info@epassi.fi
https://www.epassi.fi/en/home


Contact details of the customer service, hereinafter referred to as “Customer Service”:

Email: info@epassi.fi
Telephone service 0200 69 000
Customer support by phone: Mon-Fri, from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. Closed on Sundays and public holidays.
The price for the call: EUR 1.75 + local network charge (mobile network charge)

The Customer Service provides service in Finnish, Swedish and English through the means of communication described above. You are entitled to receive all information included in this Contract in writing during the contractual relationship by ordering the information in Finnish, Swedish or English from the Customer Service.

 

Definitions

Service Provider refers to a company or organisation which offers its services in the Epassi Service on the basis of the contract signed with Epassi.

Epassi Payment refers to a payment made through the Epassi Service or with the Epassi Wallet.


Epassi Service refers to the mobile and platform service for obtaining and paying for employee benefits offered to consumers by Epassi Finland Oy (targeted payment instrument) as well as to optional functionalities activated by each Epassi Wallet user.

Epassi Wallet refers to mobile payment and/or payment processing functionalities of the Epassi Service offered to consumers by Epassi Clearing Oy and/or its Partner or jointly by them (general payment instrument). The additional terms and conditions of Epassi Wallet are provided in section II.

Service refers to a service, product, benefit or discount provided by a Service Provider which has signed a contract with Epassi Finland Oy, in the Epassi Service at a given time.

Partner refers to a third party cooperating with Epassi Clearing Oy pursuant to a contract whose services or service functionalities are available in Epassi Wallet.

***

 1. Epassi Service

  The Epassi Service is a digital service in which you can use the employee benefits provided by your employer and implemented by the Service Providers or use the Epassi Wallet functionalities. The Epassi Service, its content and the Services may include advertisements from Epassi, the Service Provider or third parties.

The Epassi Service is available through the mobile app or as an online service at https://services.epassi.fi/ui/login. Different uses of the Epassi Service may have divergent features or the use method may be limited in relation to another use method.

I.1. Deployment

When you download the Epassi app from the application store and approve the Terms of Use in the app or log in to the Epassi Service and approve the Terms of Use, a contract on the Epassi Service deployment has been established. Using the Epassi Service for professional or commercial activities is prohibited.

The deployment of Epassi Wallet requires further actions from the user (see section “II Epassi Wallet”).

 

I.2. Epassi Service availability and technical conditions

The use of the Epassi Service requires a mobile device or computer and a functional internet connection which is used to transfer data to the terminal device. You are responsible for the functionality, information security and compatibility of your device as well as for organising the internet connection. We publish updates. We inform you of the updates through your mobile device. Failing to install the updates may prevent the use of the Epassi Service or the Services.

Epassi does not guarantee that the Epassi Service or the Services are continuously available. Epassi or the Service Provider may suspend the provision or use of the Service without notifying the user in advance or in accordance with the separate terms and conditions of each Service. Epassi reserves the full right to suspend the provision of the Service during maintenance breaks and similar.

I.3 Customer’s responsibility and careful use

You are responsible for ensuring that the user information you provide is correct and up to date. Your access ID for logging in to the Epassi Service is personal. It is prohibited to disclose the access ID to third parties. Lock your mobile device using a personal ID number or key lock and keep your mobile device so that unauthorised persons cannot access the Epassi Service.

If you notice that your mobile device including the Epassi app is lost or has ended up in the possession of an unauthorised person, you must immediately prevent any payments by submitting a report of loss to the Customer Service. Closing the telephone subscription provided by the operator is not alone sufficient for preventing the use of the Epassi Service and making payment transactions.

In cases of misuse and/or loss, you are responsible for the use of the Services and payments made in the Services until you have submitted a report of loss to Epassi or, when concerning a Partner’s functionality, until you have submitted a notification to the Partner or possible third-party credit or payment institution in accordance with the instructions issued for misuse and/or loss situations by the said party.

Epassi is never responsible for any damage caused to a third party by your improper conduct.

 

I.4. Service fees and compensations

The use of the Epassi Service is free of charge but requires online data transfer capabilities.

Your operator may charge you mobile data-related fees concerning the data transfer. You are responsible for the data transfer costs caused by the Epassi Service and the Services and for other fees charged for the telecommunications services. You will agree on possible fees or compensation related to the use of the Services provided in the Epassi Service separately with the Service Provider or Epassi in connection with the payment transaction.

More terms and conditions related to the use of Epassi Wallet in Section “II. Epassi Wallet”.

I.5 Epassi’s right to close the Epassi Service

Epassi has the right to close the Epassi Service or prevent its use partly or entirely if:

   • you have provided incorrect information when registering or later;
   • you are subject to international sanctions;
   • the safety of use of the Epassi Service has been endangered;
   • there is a reason to suspect that the Epassi Service is used unlawfully or fraudulently;
   • there is a reason to suspect that your mobile device endangers the information security of the Epassi Service;
   • you have used the Epassi Service in a manner that endangers the reputation of Epassi or its Service Provider (for example, as the publication platform for communication that Epassi or its Partner regards inappropriate or contrary to accepted principles of morality); or
   • Epassi needs to change the Epassi Service or its terms and conditions so that continuing the use under the new terms and conditions or features requires your approval and you have not provided your approval.

 

Epassi informs you of the closing and/or restricting of the use of the Epassi Service by sending an email to the email address you provided or through a notification in the app.

International sanctions refer to sanctions, financial sanctions, export or import bans, embargoes or other restricting measures imposed, managed, approved or implemented by the state of Finland, the United Nations, the EU, the United States, the United Kingdom or their competent authorities or officials.

 

I.6 Liability for damages

The Epassi Service is provided as it is, and we do not guarantee that it is flawless or available without interruptions. If we cause damage by acting contrary to the contract, we will compensate only the direct damage, unless we have caused the damage intentionally, by gross negligence or if otherwise provided by mandatory legislation.

Epassi or Clearing is not responsible for the content, terms and conditions, functionality, information security or related consumer fees concerning services and regular customer schemes of Service Providers who have joined the Epassi Service or Epassi Wallet’s Partners or services provided by other third-party credit and/or payment institutions.

Epassi or Clearing is not responsible for any damage that is caused by force majeure or unreasonable difficulties in Epassi’s operations based on another similar corresponding reason. Force majeure faced by Epassi or a subcontractor, Service Provider or Partner used by Epassi entitles Epassi to suspend the provision of the Epassi Service in the area affected by the force majeure situation for the duration of force majeure.

 

I.7 Changes to the contract, terms of contract and service features

Epassi has the right to change these Terms of Use, the content of the Epassi Service and the requirements set for the devices intended for the use of the Epassi Service by communicating this through a notification sent to your mobile device or email address or published in the app. Changes that do not increase your responsibilities or weaken your rights will enter into force immediately. If the change increases your responsibilities or weakens your rights, the change will enter into force one (1) month after the change notification, at the earliest, or by your approval.

The contract will continue as amended, unless you terminate your Epassi Service before the entry into force of the change. You have the right to terminate the contract to end immediately until the reported entry into force date of the changes in a manner described in section I.13.

When necessary, we can require, instead of the procedure above, that you approve the updated terms and conditions again before continuing the use of the Epassi Service.

 

I.8 Processing of personal data

Epassi processes your personal data in accordance with the currently valid legislation and as described in more detail in the Privacy Policy. We recommend that you familiarise yourself with the referred data protection information.

The Privacy Policy is available at https://www.epassi.fi/privacy-policy.

Epassi may record information concerning your use of the Services and events as well as record phone calls. We will always inform you of the recording separately. Records and recording can be used for purposes described in the Privacy Policy.

 

I.9 Intellectual property rights

All rights, including the rights of ownership, copyrights, patents, trade marks and all other intellectual property rights, related to the Epassi Service, Epassi Wallet and its content belong to Epassi and/or Service Provider and/or Partner and/or other reported third party, unless specifically otherwise stated for some parts.

You have the right to use the Epassi Service only as described in these instructions, the Epassi app, the instructions published on Epassi’s website at
https://www.epassi.fi/fi/tyontekijalle#maksutavat and the service descriptions. It is prohibited to act in breach of the intellectual property rights of Epassi or its Service Providers or Partners when using the Epassi Service or the Services. It is prohibited to edit or copy the Epassi Service or its content in any way, or share, distribute, transfer, present publicly or otherwise publish the Epassi Service or its content as such or in an edited format, unless separately otherwise reported by Epassi.

 

I.10 Transferring the contract

Epassi has the right to transfer this contract fully or partly, including the rights and obligations under the contract, to a party designated by Epassi. You do not have the right to transfer this contract to a third party.

 

I.11 Cancellation of the Epassi Service contract

You have the right to cancel the Epassi Service deployment and contract within fourteen (14) days after signing the contract by reporting this to Epassi’s Customer Service.

I.13 Validity and termination of the contract

The contract is valid until further notice. You can terminate the contract to end immediately by sending a termination notification to Epassi to the address 
info@Epassi.fi. Please note that removing the Epassi app from your mobile device will not end the contract nor the use of the Epassi Service. You should remember to delete the user-specific Epassi Service ID especially when your mobile phone number is transferred under the name of another person or you terminate your telephone subscription or your telephone number is released to be used by a third person.

Epassi has the right to terminate this contract to end two (2) months after the termination. Epassi has the right to terminate the contract with immediate effect if you have materially breached these terms and conditions or use the Epassi Service for activities breaking the law or good practices. Epassi sends the notification message concerning the termination or cancellation to your mobile device or email or publishes the message in the app.

 

I.14 Applicable legislation, remedies outside the court and place of jurisdiction

This contract is governed by Finnish law, with the exception of its conflict of laws provisions, regardless of the country from where the Epassi Service is used.

In fault, error or conflict situations, please contact the Customer Service first so we can solve the situation together.

You can bring a dispute regarding the use of the targeted payment instrument, the Epassi Service, before the Consumer Disputes Board for a decision. Read more at https://www.kuluttajariita.fi/en/index.html. You can also take legal action in the district court of your place of residence in Finland or in the Helsinki District Court. If you do not have a place of residence in Finland, the case will be processed in the Helsinki District Court.

 

 1. Epassi Wallet

You can upload MyMoney Balance to your Epassi Service account. With the MyMoney Balance, you can pay for products and services in the network of Epassi Service Providers. The MyMoney Balance may also be utilised when paying for the employee and fringe benefits in which the benefit balance offered by the employers is less than the price of the Service (in other words, the benefit balance offered by the employer is not alone sufficient to cover the purchase). In such a case, the difference between the benefit balance and the Service’s selling price is added to the payment transaction from the MyMoney Balance. The Service Provider can see the itemisation of the Service’s selling price, benefit balance and MyMoney in the receipt as one payment transaction.

Paying with the Partner’s service balance in the Epassi Service

As an Epassi user, you can combine the points and/or balances of the Epassi Partner’s regular customer membership in your Epassi Wallet. With the points and/or balances, you can pay for products and services in the network of Epassi Service Providers. When paying with the points, the Epassi Wallet will automatically convert the points into euros in order to carry out the payment order in accordance with the proportion defined by the Partner and Epassi. The recipient of the payment sees the payment in the receipt in euros, similarly as with the MyMoney payments. For the Epassi Wallet functionalities, the Epassi Service terms and conditions presented above in main section I as well as the special terms and conditions apply.

The Epassi Wallet functionalities are available only as part of the Epassi Service and always require the simultaneous approval of the Epassi Service terms and conditions. The Wallet can be used in the same way as the Epassi Service (described in section I).

ePassi Clearing Oy has a payment institution licence granted by the Financial Supervisory Authority. The Financial Supervisory Authority monitors the operations of Clearing: The Financial Supervisory Authority, Snellmaninkatu 6, PO Box 103, 00101 Helsinki, Finland (https://www.finanssivalvonta.fi/en/).

Additional definitions only concerning the Epassi Wallet

Customer refers to you who have signed the Epassi Service contract with Epassi as well as this contract on the use of Epassi Wallet with Clearing. Epassi Wallet may only be used by persons aged 15 or more who have assets controlled by them on a Bank Account.

Customer Funds Account refers to Clearing’s customer fund account in which the customer assets in the Epassi Wallet are held and from where the assets are transferred to the Service Provider as a result of the payment transaction carried out by the Customer.

 

Epassi app refers to the application downloaded to the mobile device.

Wallet Payment refers to a payment made to the Service Provider with the Epassi Wallet functionalities (such as the MyMoney Balance or the Partner’s service balance).

 

MyMoney/MyMoney Balance refers to the sum of money you have transferred to the Epassi Service that can be used for Wallet Payments.

 

Bank Account refers to a payment account provided by a Finnish bank from where you transfer money to the Customer Funds Account to be used in the Epassi Wallet.

 

II.1 Deployment

When you deploy the Epassi Wallet functionalities for the fist time and you are asked to confirm its Terms of Use, the contract on the Epassi Wallet service is established.

You can deploy each Epassi Wallet functionality in the Epassi Service by activating it in accordance with the functionality-specific instructions. For each functionality, Epassi and Clearing reserve the unilateral right to change their content or suspend their provision at a time selected by them.

The use of the payment, financial management and possible other Epassi Wallet functionalities requires strong identification as well as the fulfilment of other customer obligations related to payment services (for example, strong identification of the customer, i.e. so-called KYC obligations as well as procedures preventing money laundering).

For Wallet Payments, you need

 • a Finnish social security number
 • a smart phone (currently Android and iOS) or another mobile device with a telephone subscription or internet connection for using the online service
 • a mobile telephone number
 • a bank account
 • a means for strong identification
 • a valid email address
 • for some Partner services, a contract on the use of the Partner’s services signed with the Partner.

II.2 Preparing and performing the Wallet Payments

You can make Wallet Payments with the Epassi mobile app, telephone number, NFC tag or, in online and other stores which have reported that they accept Wallet Payments, through the Epassi online service or pay button.

With Epassi Wallet, you can pay in the service points of Service Providers who cooperate with Epassi Clearing Oy. Before this, you must upload MyMoney Balance in your Epassi Wallet. The minimum sum to be transferred is EUR 20, the maximum amount to be transferred within 24 hours is EUR 1,000 and the maximum amount to be transferred in a year is EUR 20,000. Clearing reserves the right to limit the amount of money to be transferred to the app and make changes to the minimum and maximum amounts to be transferred.

You can pay with your Epassi Wallet only up to the sum or balance shown in the app. The payment is carried out by transferring the amount in euros of the payment order to the Service Provider from the MyMoney Balance transferred by the Customer to the Customer Funds Account or from the balance of the Partner’s service.

You can also make the payment using the money accumulated on the Regular customer scheme or other approved payment methods of ePassi Clearing Oy’s Partners. You can see the uploaded balance or the number of other usable Partner’s points in your Epassi Wallet.

In Epassi Wallet, it is not possible to convert balances or points accumulated in the Partner’s regular customer scheme or similar system into money in advance and then transfer this money away from the Wallet, but the balances and regular customer points are always used for the value corresponding to the value at the time of the purchase. When using the Partner’s balance or regular customer points for paying, the Partner charges your regular customer account and/or balance with the amount corresponding to the purchase. Epassi Clearing Oy, together with the Partner, takes care of the conversion of the points or balances accumulated in the Partner’s regular customer scheme into euros in order to carry out the payment in euros. If you wish to return a Service paid with the Partner’s regular customer points or balances in the Wallet, the payment is refunded as equivalent Partner’s regular customer points or balances.

If you wish to stop using Epassi Wallet, you can request the money transferred to Epassi Wallet to be refunded to the same Bank Account from where they were uploaded to the app.

With Epassi Wallet, it is not possible to make any other bank transfers or other payments than those mentioned above.


II.3 Payment transaction and balance information

In the Epassi online service and mobile app, you can see the current balances and all the payments made with your ID in the Epassi Service. In addition, you can see the MyMoney Balance uploads on the Customer Funds Account in the Epassi Service in the Epassi online service.

II.4 Notification about an incorrect payment transaction and unauthorised payments

You must regularly check the made payments from the Epassi Service, Bank Account transactions or the Partner’s service.

Unauthorised payment transactions must immediately be reported to the Service Provider by email and no later than within thirteen (13) months from the date when the payment was charged to the Bank Account or the Partner’s service.

If payment orders are charged incorrectly, in the case of the Wallet Payments, you must contact the Customer Service or the Partner in question and, for payment orders to the Epassi Wallet (uploading functionality), the bank whose Bank Account you have used for the payment order.

You will lose your right to receive compensation if you fail to submit the notification within a reasonable time.

You are responsible for unauthorised payments only if:

(A) You have handed over your mobile device with the downloaded Epassi app or Epassi Service as well as the required access IDs to an unauthorised party which makes it possible to make payments;

(B) you have lost the mobile device with the downloaded Epassi app and/or the access IDs, they have ended up in the possession of an unauthorised party or are used in an unauthorised manner due to you acting carelessly; or

(C) you have not submitted the notifications mentioned above in section I.3 concerning the loss of the mobile device or Epassi Service IDs or the notification to the Partner concerning the loss of the payment processing information, the payment instrument ending up in the possession of an unauthorised third party or other unauthorised use without undue delay after observing it or immediately after the unauthorised use should have been observed when you have received the information about the implemented payments.

In cases referred above in subsections A and B, you are responsible for unauthorised payments up to EUR 50. However, this limitations does not apply if you have acted intentionally or by gross negligence.

However, you are not responsible for unauthorised payments made using the functionalities after submitting the report of loss.

You are, nevertheless, fully responsible for the payments if you have intentionally submitted an incorrect notification or acted otherwise deceitfully.

II.5 MyMoney Balance refunds and service fees

If you wish to stop using Epassi Wallet, you can request the MyMoney Balance transferred to the Epassi Wallet to be refunded to the same Bank Account from where they were uploaded to the app. Epassi charges EUR 5 from your balance for each refund order in connection with the refund. Refunds with a value of less than EUR 5 will not be paid at all.

 

Epassi-tjänst villkor

Användarvillkor för tjänsten Epassi

Gäller från och med 30.6.2021

Tjänsteleverantörer

Epassi Finland Oy, (FO-nummer 3220764-7), nedan även ”Epassi
Befästningsvägen 11, 02600 Esbo
info@epassi.fi
www.epassi.fi

Epassi Clearing Oy, (FO-nummer 2872241-9), nedan även ”Epassi
Befästningsvägen 11, 02600 Esbo
info@epassi.fi
www.epassi.fi


Kundtjänstens kontaktinformation, nedan ”Kundtjänsten”:

E-post: info@epassi.fi
Telefontjänst 0200 69 000
Kundtjänsten betjänar per telefon: må-fre kl. 8.00–16.00. Stängt på helgerna.
Samtalspris 1,75 € + lna (msa)

Kundtjänsten svarar på finska, svenska och engelska i de kanaler som nämns ovan. Du har alltid rätt att få alla uppgifter som ingår i detta avtal skriftligen genom att beställa dem från Kundtjänsten på finska, svenska eller engelska.

 

Definitioner

Med Tjänsteleverantör avses ett företag eller en sammanslutning som tillhandahåller sina tjänster i tjänsten Epassi utifrån ett avtal som aktören ingått med Epassi.

Med Epassi-betalning avses en betalning som gjorts med tjänsten Epassi eller Plånbok.


Med Tjänsten Epassi avses en mobil- och plattformtjänst för anskaffning och betalning av personalförmåner som Epassi Finland Oy tillhandahåller konsumenter (riktat betalningsinstrument) samt de funktionaliteteter som varje användare av Epassi Plånbok har möjlighet att aktivera som tillval.

Med Epassi Plånbok avses funktioner för mobil betalning och/eller betalningsförmedling i tjänsten Epassi som Epassi Clearing Oy och/eller dess Partner eller dessa aktörer tillsammans tillhandahåller konsumenter (allmänt betalningsinstrument). Tilläggsvillkoren för Epassi Plånbok presenteras i avsnitt II.

Med Tjänst avses en tjänst, nyttighet, förmån eller rabatt som en Tjänsteleverantör som ingått avtal med Epassi Finland Oy tillhandahåller i tjänsten Epassi.

Med Partner avses en tredje part som med stöd av ett avtal samarbetar med Epassi Clearing Oy och vars tjänster eller egenskaper hos tjänster som denna part tillhandahåller är tillgängliga i Epassi Plånbok.

***

 1. Tjänsten Epassi

  Tjänsten Epassi är en digital tjänst där du kan använda personalförmåner som din arbetsgivare erbjuder hos Tjänsteleverantörer eller funktionaliteter i Epassi Plånbok. Tjänsten Epassi, dess innehåll och Tjänster kan innehålla reklam av Epassi, en Tjänsteleverantör eller en tredje part.

Tjänsten Epassi kan användas med en mobilapplikation eller som en webbtjänst på adressen https://services.epassi.fi. De olika sätten att använda Epassi kan ha egenskaper som skiljer sig från varandra, eller så kan ett sätt att använda Tjänsten vara mer begränsat till sina användningsmöjligheter än ett annat sätt att använda Tjänsten.

I.1. Ta tjänsten i bruk

När du laddar Epassi-appen från en appbutik och godkänner användarvillkoren i appen eller när du loggar in på Epassis webbtjänst och godkänner användarvillkoren, uppkommer ett avtal om ibruktagande av Tjänsten Epassi. Det är förbjudet att använda tjänsten Epassi för yrkesmässig eller kommersiell verksamhet.

Ibruktagandet av Epassi Plånbok förutsätter ytterligare åtgärder av användaren (se Avsnitt ”II Epassi Plånbok”).

 

I.2. Epassi tjänstens tillgänglighet och tekniska förutsättningar

Användning av tjänsten Epassi förutsätter en mobilapparat eller dator och en fungerande internetförbindelse med vilken data överförs till terminalutrustningen. Du ansvarar för funktionen, informationssäkerheten och kompatibiliteten av din utrustning samt för att ordna en internetförbindelse. Vi publicerar uppdateringar om vilka du får aviseringar på din mobilapparat. Om du låter bli att göra uppdateringarna, kan du bli förhindrad att använda Epassi eller Tjänsterna.

Epassi garanterar inte att tjänsten Epassi eller Tjänsterna är kontinuerligt tillgängliga. Epassi eller en Tjänsteleverantör kan avbryta tillhandahållandet eller användningen av en Tjänst utan att informera användaren om detta på förhand eller i enlighet med de separata villkoren för varje enskild Tjänst. Epassi förbehåller sig full rätt att avbryta tillhandahållandet av en Tjänst under underhållsavbrott och andra dylika avbrott.

I.3 Kundens ansvar samt omsorgsfull användning

Du ansvarar för att de kunduppgifter som du gett är riktiga och alltid aktuella. Din åtkomstkod med vilken du loggar in på tjänsten Epassi är personlig. Du får inte överlämna åtkomstkoden till någon annan. Lås din mobilutrustning med din PIN-kod eller med ett tangentbordslås och förvara mobilapparaten på ett sådant sätt att utomstående inte får möjlighet att använda tjänsten Epassi.

Om du upptäcker att mobilapparaten där Epassi-appen finns kommit bort eller om utomstående fått den i sin besittning ska du omedelbart förhindra betalningar genom att lämna anmälan om bortkommen utrustning till Kundtjänsten. Det räcker inte enbart med att du stänger det telefonabonnemang som operatören tillhandahåller för att förhindra att tjänsten Epassi används och betalningstransaktioner görs.

Vid missbruk och/eller när apparaten kommit bort ansvarar du för användningen av Tjänster och för betalningar som görs i Tjänsten fram till dess att du gjort anmälan om bortkommen utrustning till Epassi, eller, i fråga om en Partners funktionaliteter, fram till dess att du gjort anmälan till Partnern eller till en kredit- eller betalningsinstitut som eventuellt är tredje partner i enlighet med de anvisningar om missbruk och/eller bortkommen utrustning som aktören utfärdat.

Epassi ansvarar aldrig för eventuella skador som orsakats en tredje part genom att du handlat på fel sätt.

 

I.4. Serviceavgifter och arvoden

Det kostar ingenting att använda tjänsten Epassi, men det förutsätter dataöverföring på webben.

Din operatör kan ta ut dataöverföringsavgifter som anknyter till mobildata. Du ansvarar för de dataöverföringskostnader som användningen av tjänsten Epassi och Tjänsterna medför och för andra avgifter som debiteras för teletjänster. Du avtalar separat i anslutning till betalningstransaktionen med Tjänsteleverantören eller Epassi om debiteringen av eventuella avgifter eller arvoden som anknyter till användningen av Tjänster som tillhandahålls i tjänsten Epassi.

Ytterligare villkor som gäller användningen av Epassi Plånbok finns i avsnitt ”II Epassi Plånbok”.

I.5 Epassis rätt att stänga tjänsten Epassi

Epassi har rätt att stänga tjänsten Epassi och att förhindra dess användning helt eller delvis om:

   • du lämnat felaktiga uppgifter i anslutning till registreringen eller senare;
   • du blivit föremål för internationella sanktioner;
   • säkerheten vid användningen av tjänsten Epassi äventyrats;
   • det finns anledning att misstänka att tjänsten Epassi används olagligt eller ohederligt;
   • det finns anledning att misstänka att din mobilapparat äventyrar informationssäkerheten i tjänsten Epassi;
   • du använt tjänsten Epassi på ett sätt som är ägnat att äventyra Epassis eller dess Tjänsteleverantörs anseende (t.ex. som publiceringsplattform för kommunikation som Epassi eller dess Tjänsteleverantör inte betraktar som lämplig eller förenlig med god sed); eller om
   • Epassi behöver göra ändringar i tjänsten Epassi eller dess villkor på ett sådant sätt att den fortsatta användningen av tjänsten i enlighet med de nya villkoren eller med de nya egenskaperna förutsätter ditt godkännande, och du inte har gett ditt godkännande.

 

Epassi underrättar dig om att tjänsten Epassi stängs och/eller begränsas med ett e-postmeddelande som skickas till den adress som du meddelat, eller med en anmälan som publiceras i appen.

Med internationella sanktioner avses sanktion, ekonomisk sanktion, export- eller importförbud, handelsblockad eller annan begränsande åtgärd som finska staten, Förenta nationerna, Förenta staterna och Förenade konungariket eller deras behöriga myndigheter eller organ inför, administrerar, godkänner eller verkställer.

 

I.6 Skadeståndsansvar

Tjänsten Epassi tillhandahålls sådan som den är, och vi garanterar inte att den är felfri eller tillgänglig utan avbrott. Om vi vållar skada genom att handla i strid med avtalet, ersätter vi endast direkt skada, om vi inte har vållat skadan uppsåtligen, genom grovt vållande eller om inte annat föranleds genom tvingande lagstiftning.

Epassi eller Clearing ansvarar inte för innehållet, funktionen och informationssäkerheten av och villkoren för tjänster eller stamkundsprogram som tillhandahålls av Tjänsteleverantörer som anslutit sig till tjänsten Epassi eller av Partner till Epassi Plånbok eller för tjänster som tillhandahålls av andra tredje kredit- och/eller betalningsinstitut.

Epassi eller Clearing ansvarar inte för skada som vållas av force majeure eller av en annan orsak som oskäligt försvårar Epassis verksamhet och som är jämförbar med force majeure. Force majeure som drabbar Epassi eller en underleverantör som Epassi anlitar eller Epassis Tjänsteleverantör eller Epassis Partner ger Epassi rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten Epassi i det område som hindret påverkar under den tid som hindret existerar.

 

I.7 Ändring av avtalet, avtalsvillkoren och tjänstens egenskaper

Epassi har rätt att ändra dessa villkor, innehållet av tjänsten Epassi och kraven på de utrustningar som är avsedda för användningen av tjänsten Epassi genom att anmäla detta med ett meddelande till din mobilutrustning eller din e-post eller med en anmälan som publiceras i appen. Ändringar som inte ökar dina skyldigheter eller försämrar dina rättigheter träder i kraft med omedelbar verkan. Om en ändring ökar dina skyldigheter eller försämrar dina rättigheter, träder ändringen i kraft tidigast en månad efter anmälan om ändringen eller med ditt godkännande.

Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll om du inte säger upp din Epassi-tjänst innan ändringen träder i kraft. Du har på det sätt som beskrivs i punkt I.13 rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan fram till det datum då ändringarna meddelats träda i kraft.

Vid behov kan vi i stället för det förfarande som beskrivs ovan förutsätta att du godkänner de uppdaterade villkoren på nytt innan du fortsätter använda tjänsten Epassi.

 

I.8 Behandling av personuppgifter

Epassi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning och på det sätt som beskrivs mer ingående i dataskyddsbeskrivningen. Vi rekommenderar att du tar del av nämnda information om dataskyddet.

Dataskyddsbeskrivningen är tillgänglig på adressen https://www.epassi.fi/privacy-policy

Epassi kan registrera uppgifter som gäller din användning av e-tjänster och transaktioner samt spela in samtal. Du informeras alltid separat om registrering av din användning av e-tjänster. Registreringar och inspelningar kan användas för de syften som meddelas i dataskyddsbeskrivningen.

 

I.9 Immateriella rättigheter

Alla rättigheter som förknippas med tjänsten Epassi, Epassi Plånbok och dess innehåll, inklusive ägarrätt, upphovsrätter, patent, varumärken och alla övriga immateriella rättigheter tillhör Epassi och/eller Tjänsteleverantören och/eller Partnern och/eller en annan meddelad tredje part, om inte annat har till någon del särskilt meddelats.

Du har rätt att använda tjänsten Epassi endast på de sätt som beskrivs i dessa villkor, i de anvisningar som publiceras i Epassi-appen och på Epassis webbplats på adressen
https://www.epassi.fi/fi/tyontekijalle#maksutavat samt i tjänstebeskrivningarna. När du använder tjänsten Epassi eller Tjänsterna, får du inte agera på ett sätt som kränker Epassis eller dess Tjänsteleverantörers eller Partners immateriella rättigheter. Tjänsten Epassi eller dess innehåll får inte på något sätt bearbetas, redigeras eller kopieras, och inte delas, distribueras, överföras eller förevisas offentligt eller offentliggöras på annat sätt som sådant eller i bearbetad form, om inte Epassi separat meddelar annat.

 

I.10 Överföring av avtalet

Epassi har rätt att överföra detta avtal jämte de rättigheter och skyldigheter som bygger på avtalet helt eller delvis till en part som Epassi utser. Du har inte rätt att överföra detta avtal på tredje part.

 

I.11 Återkallelse av avtalet om tjänsten Epassi

Du har rätt att återkalla ibruktagandet av tjänsten Epassi och tecknandet av avtalet inom 14 dagar från det att avtalet tecknades genom att meddela detta till Kundtjänsten med Epassi.

I.13 Avtalets giltighet och uppsägning

Avtalet gäller tills vidare. Du kan säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att skicka en uppsägningsanmälan till Epassi per e-post till adressen
info@epassi.fi. Observera att avtalet inte upphör och användningen inte slutar enbart med att du avlägsnar Epassi-appen från din mobilapparat. Det gäller att komma ihåg att ta bort den individuella användarkoden till Epassi särskilt om ditt mobiltelefonnummer överförs till en annan person eller om du avbeställer ditt telefonabonnemang och det blir möjligt för en tredje part att börja använda ditt telefonnummer.

Epassi har rätt att säga upp detta avtal så att det upphör två (2) månader efter uppsägningen. Epassi har rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan om du väsentligen brutit mot dessa avtalsvillkor eller om du använder tjänsten Epassi för verksamhet som står i strid med lag eller god sed. Epassi skickar en anmälan om uppsägning eller hävande av avtalet som ett meddelande till din mobilapparat eller e-postadress eller genom att publicera den i appen.

 

I.14 Tillämplig lagstiftning, rättelse utanför domstol och forum

På detta avtal tillämpas Finlands lag, med undantag av dess bestämmelser om lagval, oberoende av från vilket land tjänsten Epassi används.

Vid felfunktion eller konflikt kontakta först oss via Kundtjänsten, så försöker vi åtgärda felet tillsammans.

Du kan hänskjuta en tvist som gäller ett riktat betalningsinstrument och tjänsten Epassi för avgörande till Konsumenttvistenämnden. Läs mer på adressen https://www.kuluttajariita.fi/sv/index.html. Du kan också väcka talan i tingsrätten för din bostadsort i Finland eller i Helsingfors tingsrätt. Om du inte har hemort i Finland, är forumet Helsingfors tingsrätt.

 

 1. Epassi Plånbok

Du kan ladda pengar på ditt konto och använda saldot som MinaPengar-saldo i tjänsten Epassi. Med MinaPengar-saldo kan du betala för produkter och tjänster i Epassis nätverk av Tjänsteleverantörer. MinaPengar-saldo kan också användas för betalning av personal- och naturaförmåner då försaldot som arbetsgivaren erbjuder är mindre än priset på den Tjänst som köps (dvs. när enbart försaldot som arbetsgivaren erbjuder inte räcker till för köpet). I ett sådant fall läggs differensen mellan försaldot och Tjänstens försäljningspris till betalningstransaktionen från MinaPengar-saldot. På kvittot på en betalningstransaktion ser Tjänsteleverantören en specifikation av Tjänstens försäljningspris, försaldot och MinaPengar.

Betala med saldo för en partners tjänster i tjänsten Epassi

Som användare av Epassi kan du kombinera poäng och/eller saldon för en Epassis Partners stamkundrelation i Epassi Plånbok. Du kan betala för produkter och tjänster i Epassis nätverk av Tjänsteleverantörer med dessa poäng och/eller med detta saldo. För att betalningstransaktionen ska kunna göras vid betalning med poäng, omräknar Epassi Plånbok poängen automatiskt till ett eurobelopp i ett förhållande som Partnern och Epassi bestämt. Betalningens mottagare ser betalningen på kvittot i euro, på motsvarande sätt som vid betalning med MinaPengar. I fråga om funktionaliteterna i Epassi Plånbok iakttas villkoren för Epassi, som meddelas ovan i huvudavsnitt I, samt de specialvillkor som meddelas nedan.

Funktionaliteterna i Epassi Plånbok är endast tillgängliga som en del av tjänsten Epassi och förutsätter alltid att villkoren för tjänsten Epassi godkänns samtidigt. Plånbok kan användas på samma användningssätt som tjänsten Epassi (beskrivs i avsnitt I).

ePassi Clearing Oy har auktorisation för betalningsinstitut som Finansinspektionen beviljat. Finansinspektionen övervakar Clearings verksamhet: Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors (www.fiva.fi).

Tilläggsdefinitioner som endast gäller Epassi Plånbok

Kunden är du som ingått avtal med Epassi om tjänsten Epassi och dessutom detta avtal med Clearing om användning av Epassi Plånbok. Epassi Plånbok får användas av personer som fyllt 15 år och som har pengar som de har bestämmanderätt över på ett Bankkonto.

Med Kundmedelskonto avses Clearings kundmedelskonto där Kundens medel som finns i Epassi Plånbok förvaras och från vilket de överförs till en Tjänsteleverantör till följd av en betalningstransaktion som Kunden utfört.

 

Med Epassi-appen avses en applikation som laddats på en mobilapparat.

Med Plånbok-betalning avses en betalning till en Tjänsteleverantör som utförts med hjälp av funktionaliteterna i Epassi Plånbok (såsom MinaPengar-saldo eller saldot i en Partners tjänst).

 

Med MinaPengar och MinaPengar-saldo avses ett penningbelopp som du överfört till tjänsten Epassi och som kan användas för Plånbok-betalningar.

 

Med Bankkonto avses ett betalkonto som tillhandahålls av en finländsk bank och från vilket du flyttar medel till Kundmedelskontot för att användas i Epassi Plånbok.

 

II.1 Ta tjänsten i bruk

När du tar i bruk funktionaliteter i Epassi Plånbok första gången och du ombes bekräfta att du godkänner dess användarvillkor, uppkommer ett avtal om tjänsten Epassi Plånbok.

Du tar varje enskild funktionalitet i Epassi Plånbok i bruk i tjänsten Epassi genom att aktivera funktionaliteten i enlighet med instruktionerna för respektive funktionalitet. Epassi och Clearing förbehåller sig ensamrätt för varje funktionalitet att ändra på funktionaliteternas innehåll eller att avbryta tillhandahållandet av dem vid en tidpunkt som de väljer själva.

Användningen av betalnings- och ekonomiförvaltningsfunktionaliteterna och eventuellt andra funktionaliteter i Epassi Plånbok förutsätter stark elektronisk kundautentisering och att du fullgör de övriga kundskyldigheterna som gäller betalningstjänster (bl.a. stark kundautentisering, dvs. de så kallade KYC-skyldigheterna, samt skyldigheterna i anslutning till förhindrande av penningtvätt).

För att kunna använda Plånbok-betalningar behöver du

 • en finländsk personbeteckning,
 • en smarttelefon (för närvarande Android och iOS) eller en annan mobilutrustning som har ett telefonabonnemang eller en webbförbindelse som gör det möjligt att använda webbtjänsten,
 • ett mobiltelefonnummer,
 • ett Bankkonto,
 • ett medel för stark elektronisk autentisering,
 • en gällande e-postadress,
 • i fråga om vissa Partners tjänster, avtal med Partnern om användning av Partnerns tjänster.

II.2 Initiera och utföra Plånbok-betalningar

Du kan göra Plånbok-betalningar med Epassi-mobilappen, ditt telefonnummer, en NFC-kod, samt i webb- och andra butiker som meddelat att de tar emot Plånbok-betalningar via Epassis webbtjänst eller betalningsknapp.

Du kan betala med Epassi Plånbok på verksamhetsställena för Tjänsteleverantörer som ingått avtal med Epassi Clearing Oy. Före det ska du ladda medel till Epassi Plånbok i form av MinaPengar-saldo. Minimibeloppet för överföring är 20 euro. Du kan dock överföra högst 1.000 euro per dygn och högst 20.000 euro om året. Clearing förbehåller sig rätten att begränsa de medel som överförs till appen och att göra ändringar i minimi- och maximiöverföringsbeloppen.

Du kan betala i Epassi Plånbok högst till det belopp av medel eller saldon som visas i appen. En betalning utförs genom att ett eurobelopp i enlighet med betalningsuppdraget överförs från det MinaPengar-saldo som Kunden överfört till Kundmedelskontot eller från saldo i en Partners tjänst till Tjänsteleverantören.

Du kan också göra betalningar med ackumulerade betalningssätt i Stamkundsprogrammet eller med andra godkända betalningssätt hos Epassi Clearing Oy:s Partner. Du ser laddat saldo eller antalet andra poäng som du har tillgång till hos en Partner i Epassi Plånbok.

I Epassi Plånbok är det inte möjligt att på förhand konvertera saldon eller poäng som ackumulerats i en Partners stamkundsprogram eller motsvarande system till pengar och att därefter flytta dem bort från Plånbok, utan dina saldon eller stamkundspoäng används alltid vid köpögonblicket till ett belopp som motsvarar värdet vid köpögonblicket. När du använder en Partners saldon eller stamkundspoäng för att betala, debiterar Partnern ditt stamkundspoängkonto och/eller saldo med ett belopp som motsvarar köpesumman. Epassi Clearing Oy räknar tillsammans med Kunden om de poäng eller saldon som ackumulerats i en Partners stamkundsprogram till ett eurobelopp, så att betalningen kan göras i euro. Om du vill returnera en Tjänst som betalats i Plånbok med en Partners stamkundspoäng eller saldo, returneras betalningen i form av Partnerns motsvarande stamkundspoäng eller saldo.

Om du vill sluta använda Epassi Plånbok kan du be att få de medel som du överfört till Epassi Plånbok till samma Bankkonto från vilket du laddade dem i appen.

Det är inte möjligt att göra andra kontoöverföringar eller andra betalningar med Epassi Plånbok än de betalningar som beskrivs ovan.


II.3 Uppgifter om betalningstransaktioner och saldouppgifter

I Epassis webbtjänst och mobilapp ser du ditt aktuella saldo och alla betalningar som gjorts i tjänsten Epassi med dina koder. Dessutom visas MinaPengar-laddningar som gjorts på Kundmedelskontot i tjänsten Epassi i Epassis webbtjänst.

II.4 Anmäla felaktig betalningstransaktion och oberättigade betalningstransaktioner

Du ska regelbundet kontrollera de betalningar som du gjort i tjänsten Epassi, med kontotransaktionerna på Bankkontot eller i Partnerns tjänst.

Oberättigade betalningstransaktioner ska utan dröjsmål anmälas till Tjänsteleverantören per e-post och senast 13 månader efter det att transaktionen debiterats Bankkontot eller en Partners tjänst.

Vid felaktigt genomförda betalningsuppdrag i Plånbok ska du ta kontakt med Kundtjänsten eller den Partner vars Bankkonto du använt för betalningstransaktionen, och i fråga om betalningstransaktioner som gäller Epassi Plånbok (laddningsuppdrag) med den bank vars Bankkonto du använt för betalningstransaktionen.

Du har inte rätt att få ersättning om du inte gör anmälan inom en skälig tid.

Du ansvarar för oberättigade betalningar endast om:

(A) Du överlåtit din mobilapparat och appen Epassi eller tjänsten Epassi som laddats på dem och de nödvändiga åtkomstkoderna för användningen av dem till personer som inte har rätt att använda dem, varvid det varit möjligt att göra betalningar; eller om

(B) Mobilutrustningen och den på utrustningen laddade appen Epassi och/eller de nödvändiga åtkomstkoderna kommit bort, kommit i obehöriga personers besittning eller använts oberättigat på grund av att du handlat vårdslöst; eller om

(C) Du inte har gjort de anmälningar som nämns i punkt I.3 om att mobilapparaten eller koderna till tjänsten Epassi kommit bort eller anmälan till Partner om att betalningsuppgifterna kommit bort, kommit i obehöriga personers besittning eller använts oberättigat utan dröjsmål efter att du upptäckt detta eller omedelbart efter att den oberättigade användningen borde ha upptäckts, när du fått information om genomförda betalningstransaktioner.

I de fall som avses i underpunkterna A och B ovan ansvarar du för oberättigade betalningar till högst 50 euro. Denna begränsning tillämpas dock inte om du handlat avsiktligen eller av grov vårdslöshet.

Du ansvarar dock inte för oberättigade betalningar till den del som funktionaliteterna använts efter att du gjort nämnda anmälningar om bortkommen utrustning eller bortkomna åtkomstkoder.

Du är dock alltid ansvarig till fullt belopp om du avsiktligen gjort felaktiga anmälningar eller på annat sätt handlat oärligt.

II.5 Returnering av MinaPengar-saldo samt serviceavgift

Om du vill sluta använda Epassi Plånbok kan du be att det MinaPengar-saldo som du överfört till Epassi Plånbok returneras till samma Bankkonto från vilket du laddade det i appen. I anslutning till returneringen debiterar Epassi en serviceavgift om fem (5) euro per returneringsuppdrag från ditt saldo. Returneringar mindre än fem (5) euro utförs inte alls.